Obračun plač in sistemizacija delovnih mest

sistematizacija delovnih mestObračun plač se v večini izvaja 1-krat mesečno oz. po potrebi. Izvajajo ga finančno-knjigovodski oddelki ter številni računovodski servisi. Sprva je treba pripraviti podatke za obračun. Na podlagi obdelanih podatkov se izdela plačilna listina. Plačilna listina vsebuje podatke o bruto in neto plači, številu ur, ki jih je delavec v mesecu opravil, zneske prispevkov za socialno varnost in za davčni odtegljaj (akontacijo dohodnine). Ste vedeli, da vam lahko v podjetju Kadring uredijo vašo organizacijsko shemo in sistematizacijo delovnih mest?

Poleg tega je pri obračunu plač treba upoštevati tudi povračila zaposlenim (zneski na prevoz na delo in iz njega, malica, potni stroški na službenih potovanjih ali na terenu, izobraževanja ter štipendije v povezavi z delom). Vse našteto skupaj z obračuni plačila po avtorski in podjemni pogodbi spada med stroške storitev. Prav tako spadajo pod obračun plač tudi jubilejne nagrade, boleznine, odpravnine, obračun regresa za letni dopust in podobno.

V začetku leta v finančno-knjigovodskih oddelkih in v računovodskih servisih pripravijo za zaposlene podatke o izplačanih plačah in drugih dohodkov za minulo leto. Čez celo leto sodelujejo s številnimi institucijami kot so DURS, AJPES, SURS, ZZZS in ZPIZ.